senior24

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas! 507 180 484 (24h 7 dni w tygodniu)

Nie masz konta? Zarejestruj się lub Zaloguj się

Polityka prywatności sklepu

Spółka All 4 Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: Spółką albo Administratorem) jest Administratorem danych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.senior24h.pl/ (zwany dalej: Sklepem).

Spółka respektuje i chroni prywatność klientów Sklepu i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez klientów ze Sklepu, a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, co w szczególności wynikać może ze zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zmianach zasad korzystania z sieci Internet. O zmianach klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Spółka zwraca uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi Spółka współpracuje w ramach Sklepu (zwłaszcza jeśli ze Sklepu klient jest przekierowywany do innych sklepów lub potrali), dlatego Użytkownik winien zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów zanim rozpocznie korzystanie z ich usług.

Jednocześnie z uwagi na treść art. 13 RODO, który ustanawia po stronie Administratora danych osobowych szczególny obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przez Administratora przetwarzane, poniżej przedstawiamy zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwa danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest: All 4 Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Łubinowa 59, 87-100 Toruń, KRS: 0000692581, e-mail: biuro@all4care.eu, Tel: 507110885),
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania różnorakich umów, a zwłaszcza: sprzedaży, o dzieło, zleceń, itp., których stroną jest klient Sklepu;
  2. przesyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. organizacji konkursów i promocji;
  4. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami osób trzecich, z uwagi na zamiar należytego zabezpieczenia interesów Administratora,
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, są:
  1. dla wykonania różnorakich umów a zwłaszcza: sprzedaży, o dzieło, zleceń, itp. podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed jej zawarciem,
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu wysyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest wyrażona przez klienta dobrowolna i świadoma zgoda na ich przetwarzanie,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w konkursach i promocjach organizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. jest wyrażona przez klienta dobrowolna i świadoma zgoda na ich przetwarzanie.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: kontrahenci Administratora realizujący zawartą umowę, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne, organizacyjne i doradcze, a w szczególności dostawcy systemów i usług informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, doradcy prawni oraz podmioty zapewniające obsługę księgową Administratora;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (umów) zawiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały podane, nie później jednak niż do chwili jej wycofania; zaś w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora – przez okres przedawnienia roszczeń;
 • W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, przysługuje klientowi Sklepu:
  1. prawo dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 RODO w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych na podstawie art. 18 RODO, w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w tym przepisie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 RODO w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy klient Sklepu uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana, narusza przepisy RODO;
  8. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi Sklepu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
 • Podanie przez klienta Sklepu danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem jej zawarcia oraz realizacji, przy czym ich podanie nie jest obowiązkowe, ale konsekwencją ich niepodania, będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umów; brak możliwości przesyłania ofert handlowych, newsletterów i innych informacji handlowych; oraz brak możliwości zapewnienia klientowi udziału w konkursach i promocjach organizowanych przez Administratora,
 • Podane przez klienta dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Podane przez klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

W działaniu Sklepu, używana jest technologia plików „cookies”. Zasady używania plików „cookies” są określone w odrębnym regulaminie.

Zapisz się do naszego newslettera

Zostaw Nam swój adres e-mail, będziemy przesyłać Ci najlepsze oferty

instagram

Szanowni Państwo,

22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał umowę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nowa ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. W związku z tym chcielibyśmy, żebyście uzyskali od nas informacje, w jaki sposób przetwarzamy Wasz dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

Prywatność użytkowników naszego sklepu oraz portalu jest dla nas bardzo ważna, dlatego dopełniamy wszystkich obowiązków nałożonych na administratorów danych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Jesteśmy w stanie zagwarantować Państwa danym pełne bezpieczeństwo. Zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobistych takich jak e-mail, login, etc., innym podmiotom.

Abyśmy mogli nadal wysyłać do Państwa e-maile, prosimy o aktualizację zgody na przetwarzanie danych. RODO nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych – jednym z nich jest otrzymanie Państwa zgody, która będzie precyzyjnie określać zakres i sposób ich przetwarzania. Od teraz maile będą wysyłane tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Oznacza to, że dalszy dostęp do informacji zależy wyłącznie od Państwa decyzji. Jak to zrobić? Wystarczy odesłać do nas zgodę i zaznaczyć ptaszkiem - wyrażam zgodę - w każdym punkcie.

Dziękujemy, że jesteście z nami, i życzymy miłego czasu spędzonego na zakupach w naszym sklepie online oraz na portalu Senior24h.pl

Pozdrawiamy,

Zespół Senior24h.pl

Zmień czcionkę